Tomater, grönsaker från ockuperade Västsahara

Skapad: 2011-05-19, Senast uppdaterad: 2012-09-26

Marocko satsar på exportjordbruk i Västsaharas öken

Marocko har stora planer för att utvidga den lönsamma jordbruksproduktionen på ockuperat område i Västsahara. Det ingår i Marockos s.k. Gröna plan för jordbruket som får omfattande ekonomiskt stöd från EU under det gällande jordbruksavtalet. När Frihandelsavtalet för jordbrusprodukter mellan EU och Marocko träder i kraft 1 oktober 2012, med lägre tullar och större kvoter, väntar sig Marocko öka exporten av bl a tomater och andra grönsaker till EU.  

Viktigast är de redan idag omfattande växthusodlingarna av grönsaker, bl a utanför Dakhla. Där planeras en fördubbling av arealen, till 1000 hektar, till år 2020. Produktionen per år beräknas under den tiden öka från 36 000 till 116 000 ton. Där odlas tomater, i första hand de numera så populära cocktail-tomaterna, men också andra grönsaker, bl a meloner och gurkor. En del av produktionen når också svenska butikerna.

Odlingarna bevattnas från underjordiska källor på 300 - 600 m djup, och drar fördel av att omgivningen är nästan helt fri från skadeinsekter. De har byggts upp av marockanska företag, där kung Mohammed VI är storägare. De sysselsätter ca 250-300 fast anställda och ca 3000 säsongsarbetare som är nästan alla är marockanska bosättare.

Produkterna exporteras via Marocko, ofta av företag med odlingar både i själva Marocko och i Västsahara, men kan i framtiden säljas via de tre exportinriktade frizoner som byggs i Dakhla- och El Aaiún-områdena. Produkterna når EU-marknaderna, även den svenska, via samägda företag som Azura och Idyl samt via de europeiska distributionsnät de samarbetar med.

Men de storstilade planerna kan spricka. I jordbruks- och handelsavtalen nämns bara Marocko och dess territorium, detta bl a för att undvika en besvärande debatt inom EU om Västsahara. Men det öppnar för en strikt tolkning av texten. Holland har redan markerat att produkter från Västsahara inte kommer att få del av de lägre tullar och avgifter avtalen ger, eftersom Holland inte erkänner Marockos anspråk på Västsahara. Rapporten Label and Liability visar hur produktionen i Västsahara är organiserad och hur produkterna når EU-marknaden.

Här i Sverige förekommer produkter som är västsahariska eller som man kan misstänka är ”kontaminerade” med produkter från Västsahara.

EU ger stöd till de olagliga exploateringarna

EUs Jordbruksavtal med Marocko strider mot folkrätten, i likhet med Fiskeavtalet. Det undantar inte det ockuperade Västsahara. Det bryter mot FNs Deklaration om staters ekonomiska skyldigheter och rättigheter, som förbjuder stater att ”främja eller uppmuntra investeringar som kan utgöra ett hinder för befrielsen av ett ockuperat territorium". EU ger årligen stora summor i bidrag till projekt inom Marockos ”Gröna plan”, varav en del gäller Västsahara.

En utvidgning av Jordbruksavtalet ska behandlas inom EU. Det gäller liberalisering av handeln med jordbruksprodukter, inkl. fisk. Syftet är att öka handeln. Avtalet har vållat kritik från bl a spanska och franska grönsaksodlare som fruktar prisdumpning och andra problem. EU-Parlamentets Jordbruksutskott pekade också på de folkrättsliga hindren, och rekommenderade Parlamentets utskott för Internationell handel, som har ansvar för detta ärende, att avstyrka avtalet. Men i slutomgången godkände EU-Parlamentet avtalet.

Idyl och Azura, exempel på illegala producenter och distributörer

Azura och Idyl är två koncerner som tidigt satsade på odlingar i det ockuperade Västsahara. Det är något de stolt berättar om på sina hemsidor.

Azura startade 1988-91 med en odling och en förpackningsenhet i Agadir. Flera enheter byggdes de följande åren, samtidigt som Azura startade samarbete med franska distributören Disma International i Perpignan.

Växthus i ockuperade VästsaharaVäxthus i ockuperade Västsahara

2008 kom den första odlingen utanför västsahariska hamnstaden Dakhla. De stora växthusen har sedan dess byggts ut betydligt. Produktionen behandlas i Azuras förpackningsenheter, och säljs bl a på EU-marknaderna via Disma International.


Idyl har också odlingar i Agadirområdet och i Dakhla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På hemsidan beskrivs produktionsförutsättningarna i närmast lyriska ordalag: "I Dakhla ger det enastående solljuset och milda nattemperatur året runt våra meloner och cocktailtomater en unik arom."

På en bild av en kvinna i traditionell västsaharisk klädsel beskriver Idyl sina etiska principer:

"För oss är det viktigt att välkomna anställda till arbetsplatser som främjar hälsa, säkerhet samt kulturell och social tillfredsställelse (fulfilment). Yrkesutbildning, alfabetisering, personalmatsalar, sjukvård och boende är alla en del av Idyls grundstenar."

Men dessa förmåner är i Dakhla främst förbehållna marockanska bosättare, eftersom få om ens några västsaharier ingår i den fasta arbetsstyrkan eller bland säsongsarbetarna!

Vad vet vi om produkter i svenska butiker?

Både Azura och Idyl finns sedan ett par år som varumärken på den svenska marknaden. Påpekanden från solidaritetsrörelsen har fått de större matkedjorna att ta avstånd från den importen, men produkter från dessa märken har ändå senare dykt upp i butikerna.

Det gäller Hemköp, en kedja inom Axfood-gruppen, vars informationsdirektör Ingmar Kroon i intervjuer sommaren 2010 deklarerade: – Axfood tar inte ställning i politiska frågor. Vi gör affärer med företag, inte nationer, säger presschefen. Men företag som vi gör affärer med skall inte producera på ockuperade områden. Det ingår i vår "uppförandekod" och är lika giltigt i våra affärer med Marocko i deras konflikt med Västsahara." Det är ett logiskt och hedervärt resonemang, som är i linje med folkrätten. 

Trots detta fanns cocktailtomater från Azura i Hemköps butiker i december 2011 ...!!

Azuratomater Coop 2009Azuratomater Coop 2009Det gäller också Coop som nu säljer cocktailtomater från Azura i stor skala. Redan i mars 2009 fanns cocktailtomater från Azura hos Coop Bromma i Stockholm. Vid kontakt med ansvarig inköpare för grönsaker fick VästsaharaAktionen besked att produkten enligt försäkringar från importören kom från Marocko, inte Västsahara. Vi frågade då om sådana uppgifter från producenten resp importören var trovärdiga och kunde kontrolleras. Efter viss tvekan blev svaret nej. Inköparen skulle ta upp frågan internt.
Vid senare kontakter med Coop konstaterades att Coop är ansluten till FNs etikkod Global Compact, som inte tillåter handel med varor från ockuperat territorium. Beskeden då var att Azura tagits ur sortimentet. 

Konsum HälsinglandKonsum HälsinglandMen indikationer fanns om att detta inte stämde. Den 12 maj 2011 fotograferades både Idyl- och Azura-produkter i en Konsumbutik i Hälsingland. Observationen där följdes upp vid ett besök 14 maj i en Konsumbutik i Stockholm. Då fanns flera omgångar med Azura-produkter, med olika varieteter av cocktailtomater, tillsammans med likartade förpackningar utan varumärke, några med usprungsland Marocko. 

Däremot råder inget tvivel om ursprunget för de störtexponerade förpackningar som fotograferades hos Coop och Hemköp i december 2011. 

"Omärkta" tomater"Omärkta" tomaterDe "odeklarerade" förpackningarna finns eller fanns också i andra butiker, Konsum StockholmKonsum Stockholm bl a ICA Maxi, tillsammans med olika körsbärs-, plommon- och cocktailtomater med ICA-märkningen "Förpackat för ICA i Holland".

Förpackningar och varumärkning kan således manipuleras. Om Coop. ICA och Axfood, alla anslutna till Global Compact, går samman och från sina leverantörer kräver fullständig och transparent spårbarhet av varor som är förbjudna enligt denna kod, vore mycket vunnet.

Flera varugrupper kan bli aktuella

Vi vet att den illegala produktionen i Västsahara ökar och att sortimentet breddas. I går gällde det Omega 3 och fiskolja, idag cocktailtomater mm, men i morgon vet vi inte vad som kommer via producenter och exportzoner.

Det behövs noggrann bevakning av utvecklingen från detaljhandelns sida men också från oss vanliga konsumenter som inte vill ha stulna varor på bordet!

Tyvärr får svenska företag dålig hjälp från Exportrådet om vad man bör se upp med i kontakter med Marocko. Se bilaga från Exportrådets hemsida 2011.

BilagaStorlek
Marocko livsmedelssektorn.pdf727.79 kB

Nyheter

Polisario avvisar avtal mellan EU och Marocko

- Vi är djupt besvikna att EU-Kommissionen försöker få till stånd en förlängning av fiskeavtalet. Vi hoppas EUs medlemsstater avvisar detta. EU-Parlamentets jurister konstaterar att nuvarande avtal bryter mot folkrätten eftersom det tillåter EU-fiske i Västsaharas vatten. För att ett avta ska följa folkrätten måste det undanta Västsahara! Det skriver Polisario i en PM till EUs förhandlare.

Det borde väga tungt för laglydiga inom EU, eftersom Polisario, som officiell representant för Västsaharas folk, enligt folkrätten har vetorätt när det gäller att utnyttja landets naturresurser!

EU-Parlamentet bromsar upp jordbruksavtalet med Marocko

EU-Parlamentets Kommitté för internationell handel beslöt den 7 februari att vänta med sitt besked om det nya jordbruksavtalet med Marocko. Orsaken är oklarheter i den avtalstext Kommissionen förhandlat fram, och som Parlamentets jurister nu granskat.

Västsahariska fiskare hindras fiska i egna vatten

– Vi vill kunna fiska i våra egna vatten! Det kräver ett sjuttiotal västsahariska kustfiskare i hamnstaden Boujdour i det ockuperade Västsahara, enligt Western Sahara Resource Watch. Fiskarna demonstrerar för fjärde dagen i rad för att få utnyttja sina båtar.

Också EUs nya jordbruksavtal med Marocko i skottgluggen ...!

Även EUs nya jordbruksavtal med Marocko innebär ett accepterande av Marockos plundring av Västsaharas naturresurser, skriver Western Sahara Research Watch, WSRW, i ett brev till jordbrukskommissionären Dacian Ciolos. Det bryter mot folkrätten på samma sätt som fiskeavtalet. WSRW frågar om EU är berett att undanta Västsahara från det nya avtalet, och tillämpa den strikta ursprungsmärkning som nu förbereds för export till EU.

EU-bistånd till Marocko ökar exploateringen av Västsaharas resurser

EU-kommissionen beviljade den 9 augusti 135 miljoner euro i gåvobistånd till Marocko ”som stöd för jordbruket och sociala reformer”.

Hur ser man att en vara kommer från ockuperade Västsahara?

- Den konsument som inte vill gynna handeln med varor från Marockos exploatering av de ockuperade delarna av Västsahara har svårt att skilja dessa för andra marockanska varor. Kommer jordbruksminstern att agera för att få en ursprungsmärkning  av konsumtionsvaror som odlats eller producerats på västsaharisk ockuperad mark och från dess vatten?

Den frågan ställer Agneta Berlinger (FP) i riksdagen. Läs frågan och svaret.

Får västsaharierna någon nytta av att EU fiskar i deras vatten?

EU:s fiskeavtal med Marocko ger fiskare från EU-länder rätten att mot ekonomisk ersättning till Marocko ta upp fisk även i vatten som tillhör det ockuperade Västsahara.

Agneta Berliner frågar Jordbruksministern om ministern att verka för att en omfattande utvärdering av Marockos åtaganden i denna fråga de facto kommer till stånd, så att ersättning kan komma det västsahariska folket till godo enligt avtal, och i så fall när?

Läs hela frågan och svaret.

Prenumerera på innehåll