KF-beslut om handel med varor från ockuperade territorier

Skapad: 2011-09-27, Senast uppdaterad: 2011-09-27

Konsumentföreningen Stockholm gjorde en viktig markering då dess föreningsstämma den 27 nov 2010 behandladle motionerna 2, 3 och 4 om bojlott av av varor från Israel och handel med varor från av Israel ockuperat territorium.

Under diskusionen påpekades att den senare situationen gällde också Marcko och det ockuperade Västsahara. Vid besluten om motionerna togs följande tillägg till protokollet, som avser både ockuperade palestinska och växtsahariska områden:

 

Beslutade föreningsstämman bifalla den av Marianne Marcusdotter föreslagna tilläggsattsatsen med följande lydelse:

att Konsumentföreningen Stockholm verkar för att KF följer sina redan antagna etikregler inom FN, Global Compact, liksom inom EU och Sverige, som rör produkter vilka kan misstänkas härröra från ockuperat område samt därvid tillämpar försiktighetsprincipen för de varor som, likt Omega 3, kan ha inslag av otillåtna produkter. Föreningen kan samverka med organisationer som bevakar aktuella områden om hur detta kan göras praktiskt.