Aktuellt om fiskeavtalet

Skapad: 2010-02-22, Senast uppdaterad: 2014-05-15

Nytt fiskeavtal godkänt av EU-Parlamentet!

!0 december 2013 röstade EU-Parlamentet igenom ett nytt avtal med Marocko med siffrorna 310 - 204, med 49 nedlagda. Avtalet ger EU-fiskare rätt att fiska i marockanska vatten, men som också inkluderar västsahariska vatten.

I november 2012 inledde EU och Marocko samtal om ett nytt fiskeavtal. Det gör, trots den kraftiga kritiken mot tidigare avtal, inget undantag för Västsaharas vatten. Fiskekommissionären Damanaki försäkrade att det nya avtalet skulle respektera folkrätten, men i praktiken följer det de principer som kritiserats i tidigare avtal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nya avtalstexten finna som bilaga nedan. Du kan också läsa en kort kommentar på Fish Elsewheres hemsida, och även se aktuella nyheter kring EUs handläggning. 

Det har också kommit en rad intressanta dokument främst från EU-Parlamentet under processens gång. De följer den normala beredningsprocessen, där nästa steg är debatt och beslut i Fiskeutskottet, med en rekommendation till beslut i hela Parlamentet.

- Rapport från Fiskeutskottets rapportör, med förslag till beslut

- Synpunkter från Utvecklingsutskottet

- Synpunkter från Budgetutskottet

Dessutom har Fiskeutskottet bett Parlamentets jurister (Legal Service) ge synpukter på avtalet från folkrättsligt perspektiv. Så har också skett inför tidigar avtal, men hållts hemliga till långt efter resp slutliga Parlamentsbeslut. Du hinner förhoppningsvis läsa både de två sidorna sammanfattning och även de tio sidorna i huvudtexten innan beslutet.

Fiskeutskottets rapportör är den spanska ledamoten Carmen Fraga, välkänd förespråkare för ett avtal, och vilket också är hennes rekommendation. Synpunkterna från Utvecklingsutskottet är också för ett avtal, medan Budgetutskottet avråder.

Fiskeutskottets rapportör Carmen Fraga hävdar inledningsvis att det föreslagna avtalet uppfyller de krav på ekonomi, miljöeffekten och bidraget till Marockos fiskesektor som Parlamentet ställde vid bedömningen av det tidigare genomförda avtalsperioden. Fraga underkänner kritiken mot det tidigare ekonomiska resultatet med hänvisning till att den enda utvärdering som nått offentligheten endast kunnat bedöma de första 2,5 åren av avtalsperioden. Hon ägnar stort utrymme åt Marockos kritik på den punkten. Däremot förklaras inte varför EU inte fått fram och offentliggjort resultaten för de återstående dryga två avtalsåren.

Mediadebatten från den perioden antyder snarast att Marocko inte kunnat eller önskat lämna de förväntade redovisningarna. Ändå förlitar rapportören sig på att den framtida marockanska redovisningen ska förbättras dramatiskt. Det framhålls att det nya avtalet innehåller en utökad rapportering från Marockos sida av hur verksamheten ska ske och av dess resultat.

Mest uppseendeväckande är dock attityden till den fråga som vållade en intensiv debatt i Parlamentets behandling av avtalet - om Västsahara. Den frågan avfärdas helt och utan argument. Den har inte med avtalet att göra!! Dessutom har EU-juristerna enligt Fraga godkänt avtalet, vilket inte stämmer med den analys som redovisas nedan.

Synpunkterna från Utvecklingsutskottet präglas av samma optimistiska anda som Fiskeutskottets rapportör visar. Ekonomiskt ska avtalet ge båda parter bättre utbyte, då fiskeföretagen väntas betala 14 milj euro kan EUs bidrag minskas, inom en total ram på 30 milj euro, jämfört med tidigare 34. Samtidigt utökas fångstmängden med ca 33%. Därtill ska uthålligheten i fiskebestånden ökas! 

Slutligen framhålls att den referens det nya avtalet innehåller till de artiklar i det överordnade Associationsavtalet mellan EU och Marocko innebär att överträdelser ifråga om internationell rätt skulle kunna innebära att avtalet omedelbart bryts. Det är en tolkning av Associationsavtalet som redan varit möjlig för EU sedan det avtalet trädde i kraft år 2000, men aldrig använts - trots att anledningar inte saknats.

Synpunkterna från Budgetutskottet tar i sin bedömning upp tre problematiska punkter som leder fram till ett avslag: tvivel om avtalets ekonomiska hållbarhet, liksom om fiskets uthållighet, samt att avtalet helt ignorerar Västsahara-frågan. Tyvärr föll rapportörens förslag i utskottets omröstning 14.11 med 23 - 9 för ett godkännande.

Utgångspunkten för analysen från EUs jurister är tre frågor från Fiskeutskottet om betydelsen av att Marocko inte begärt att få en exklusiv ekonomisk zon, EEZ, upp till 200 km utanför Västsaharas kust. Av svaret framgår att oavsett om Marocko etablerat en EEZ eller ej måste landet konsultera det västsahariska folkets representanter och få deras samtycke till ett evetuellt fiske utanför Västsahara, enligt FN-stadgans artikel 73 och havskonventionens (UNCLOS) artikel 75.

Någon sådan konsultation har aldrig skett sedan 2005, medan den av FN erkända representanten för det västsahariska folket, Polisario, och en rad andra västsahriska företrädare protesterat mot det fiske som pågått under åren. Konsultationer och inhämtande av samtycke nämns inte i tidigare avtal eller i den nu föreslagna avtalstexten. Istället talas om att avtalet gynnar lokalsamhället, vilket inte uppfyller FN-stadgans och UNCLOS krav.  

I slutet av november röstade de tre utskotten om resp rapporter och synpunkter. Efter att budget- och utvecklingsutskotten röstat för avtalet tillstyrkte även Fiskeutskottet det nya avtalet. Därefter ska hela Parlamentet ta ställning. Tidtabellen är oklar, men Parlamentets beslut kan komma i december.

-------------------

Det förlängda fiskeavtalet på svenska

Under hösten 2013, medan förhandlingarna om det nya avtalet pågår, kan vi som jämförelse se hur turerna gick i den förra rundan. EU beslöt den 18 februari 2011 att förlänga fiskeavtalet med Marocko ytterligare 12 månader, trots nejröster bl a från Sverige. Avtalet bestod av tre dokument, med bilagor, som kan laddas ned här: själva avtalet/protokollet, tillämpningsföreskrifter samt tilldelning av licenser mm på typ av fiske, båttyper och länder. Det är med små justeringar samma avtal som fått så hård kritik.

Men den 14 december 2011 beslöt EU-parlamentet att inte godkänna förlängningen av avtalet. EUs fiskare hade alltså fiskat "avtalslöst" 10 månader, tack vare den utdragna och manipulativa beslutsprocessen.

Debatten var intensiv i slutskedet. Läs Pål Wranges klargörande analys av hur Avtalet bryter mot såväl FN-stadgan och EU-Fördraget. Det gjorde han på ett seminarium 7 december för EU-Parlamentet. Där gjorde också Isabella Lövin ett starkt inlägg.

 

Artiklar i SvD om fiskeriavtalet

Fiske i Västsahara het EU-fråga är rubriken på en översiktsartikel som sammanfattar läget månadsskiftet maj-juni 2010. Den följdes upp med en artikel inriktad på frågan om hållbara fiskebestånd.

BilagaStorlek
Draft Recommendation PECH - Fraga.pdf178.49 kB
OPINION ON FPA FROM DEVE.pdf93.57 kB
OPINION ON FPA FROM BUDG.pdf97.51 kB
Legal Opinion on FPA Summary.pdf1.61 MB
Legal opinion on FPA Full text.pdf11.46 MB
Western Sahara European Parliament.docx45.29 kB
KOM(11) 313 Fiskepartnerskap mellan EG och Marocko.pdf238.93 kB
KOM(11) 314 Tillämpning av protokollet... FPA EG och Marocko.pdf137.36 kB
KOM(11) 310 Tilldelning FPA EG och Marocko.pdf22.85 kB

Nyheter

Palmecentret och SAP ber grekiska kollegor agera mot fiskeavtalet

EU:s fiskeavtal med Marocko strider mot folkrätten. Därför röstade Sverige som enda EU-land 2006 nej till fiskeavtalet. Nu finns möjlighet att revidera avtalet, men det kräver att EU agerar. Det skriver Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback och Socialdemokraternas internationella sekreterare Ann Linde i ett brev till tre grekiska PASOK-politiker: Maria Damanaki, EU:s fiskekommissionär, George Papandreou, Greklands premiärminister och ordförande i Socialistinternationalen, och Paulina Lampsa, internationell sekreterare i PASOK

Norge och EFTA visar hur man respekterar folkrätten i handeln

Norge och EFTA framstår som vägröjare för en folkrättsligt grundad handelspolitik gentemot Marocko. Human Rights House i Norge, ett samarbets- och informationscentrum för mänskliga rättigheter, har på sin hemsida publicerat en bred redovisning av vad som skett och sker i Norge och inom EFTA, som en bakgrund till de senaste veckornas avlöjanden om illegal import av fiskolja från Västsahara.

Jordbruksministern: Nytt fiskeavtal bör undanta Västsahara om kraven inte uppfylls

- Jag anser att ett kommande avtal mellan EU och Marocko inte bör omfatta västsahariska vatten om inte ... det motsvarar folkrättens krav. Det säger jordbruksminister Eskil Erlandsson i ett svar till Agneta Berliner (FP) som frågat om fiskeavtalet med Marocko.

Omega 3: Norsk näringlivschef avgår, anklagad för tullfusk på flera hundra miljoner

Paul-Chr. Rieber, chef för norska näringslivsorganisationen NHO, avgick i lördags, 24 april, efter anklagelser att ett av hans egna företag, GC Rieber Oils, anklagas för fusk med tullkodningen av den fiskolja från Västsahara som vållat skandal i Norge. Oljan användes till fiskfoder, som har en tullsats på 3,75 norsk kronor, men bolaget valde en kod som är tullfri. Under de tio år som importen pågått kan fusket uppgå till 250 miljoner norska kronor. Polis och tull utreder nu.

Ny fråga i Riksdagen om ursprungsmärkning för Västsahara-produkter

Agneta Berliner, FP, ställer ny fråga i Riksdagen till jordbruksminister Eskil Erlandsson om  ursprungsmärkning av produkter från Västsahara. Den har aktualiserats igen, efter bl a Omega 3-skandalen. Jordbruksministern har även nu svårt att ge besked om EUs kommande regler, men tyvärr också om hur svenska konsumenter och importörer ska kunna undvika "stulna" varor från Västsahara.

Storseger för Västsaharaopinionen i Norge

Den samlade Västsaharaopinionen i Norge har stoppat illegal fiskoljeimport från Västsahara i storleksklassen 120 miljoner kr per år

Norske handelsministern Trond Gske höll i yxan. Med stöd av regeringens klara avståndstagande från investeringar och handel med Västsahara, fick han den halvstatliga koncernen Cermaq, och dess dotterbolag Ewos, som tillverkar fiskfoder, att upphöra med importen.

Hillevi Larsson och Carl Bildt om Västsahara i Riksdagen

Hillevi Larsson ställde 9 mars tre frågor till regeringen om Sveriges agernde i EU för ett fritt Västsahara. De gav upphov till en utförlig debatt den 26 mars, som gav regeringens syn på fiskeavtalet, folkrätten, erkännande och insatser för mänskliga rättigheter. Hillevi Larsson pekade på riskerna med att vänta på förhandlingsreultat, och krävde mer aktiva åtgärder från Sveriges sida.

Omega 3-avslöjandet sätter tryck på hälsokostbranschen

Cederroth klargör/förtydligar uppgifter från TV-programmet ”Uppdrag granskning” onsdagen den 10 mars. Det var rubriken på ekonomisajten Webfinanser i torsdags. Greenpeace i Norden har sänt ett brev tili ett stort norska fiskfoderföretag, fiskeri- och havsbruksnäringens landsorganisation, FHL, samt ett urval av norska hälsokostproducenter. I Sverige har informella frågor och ifrågasättande kommit, bl a till Coop Sverige som både har ett brett hälsokostsortiment i sina butiker och är stor delägare i apoteksbranschen.

Västsahara-kurs 2010/11 på Jakobsberg Fhs

För dig som vill lära dig mer om EU:s flyktingpolitik och situationen för flyktingar som kommer till Sverige och Europa. Marockos ockupation av Västsahara och det politiska läget i nordvästra Afrika är centralt i kursen.

EU-parlamentets jurister underkänner Fiskeavtalet

 EU-juristernas kritik mot Fiskeavtalet med Marocko är lågmäld men i sak mördande. Fiske i Västsaharas vatten har skett utan laglig grund, dvs kan betecknas som tjuvfiske. Det framgår av rapporten från EU-parlamentets juridiska avdelning som offentliggjordes i Bryssel 23 februari.

Prenumerera på innehåll